Protester och överklaganden — så funkar det!

 

Efterspelet till STCC-finalen på Mantorp Park blev minst lika dramatiskt som själva uppgörelserna på banan – och det är inte slut än. Efter det andra heatet lämnade Team Biogas.se in en protest som gjorde gällande att Rickard Rydell hade passerat Thed Björk under gulflagg, något som förnekades av Rydell själv och som i normala fall borde ha renderat en bestraffning. Protesten avslogs och Team Biogas.se har valt att överklaga ärendet till SBF:s disciplinnämnd. Reglerna för hur deltagarnas möjligheter att protestera och överklaga ser ut är ingenting som STCC styr över och även om det vore så är det inte alls säkert att det skulle fungera annorlunda – systemet finns där för att tillvarata deltagarnas rättigheter och i grunden är det Riksidrottsförbundets riktlinjer som styr.
Så här funkar det:
Under en tävlingshelg består organisationen runt tävlingarna av en tävlingsledning som fattar beslut om bestraffningar, säkerhetsåtgärder etc under pågående tävling. Nästa instans är domarna. Det är domarna som skrider till verket efter att tävlingen är avslutad. 

  • Deltagare har rätt att senast 30 minuter efter avslutad tävling inlämna protest.
  • Protesten behandlas av Svenska Bilsportförbundets domare.
  • Om protesten bifalls kan resultatet komma att ändras i efterhand om bestraffning utdöms.
  • Oavsett om protesten bifalls eller inte kan den överklagas av den förfördelade parten. Ärendet hamnar då hos Svenska Bilsportförbundets disciplinnämnd där det ska behandlas så skyndsamt som möjligt.
  • Ett beslut fattat av SBF:s disciplinnämnd kan i sin tur överklagas till SBF:s juridiska kommitté. Ytterst kan även deras beslut överklagas till Riksidrottsnämnden, RIN, på Riksidrottsförbundet. Det är dock väldigt ovanligt att så sker och det ska i så fall röra sig om att ett brott mot formalian har begåtts i processen.
Ytterst grundar sig det regelverk som används inom STCC på Riksidrottsförbundets stadgar som föreskriver vilka möjligheter som ska finnas för bestraffningar, protester, överklaganden och så vidare. Dock har SBF som Specialidrottsförbund inom RF möjlighet att inom ramarna för RF:s riktlinjer utforma tävlingsreglementet efter de speciella förutsättningar som gäller inom motorsporten.