Överklagan avslogs — Rydell kvarstår som mästare

Svenska Bilsportförbundet meddelar följande: 

”Thed Björk får inget gehör hos Disciplinnämnden för sin överklagan från STCC-finalen. Av handlingarna framgår det inte att Björk skriftligen meddelat att han tänkte överklaga, vilket ska göras inom en timme  efter domarjuryns beslut anslagits.

Under finalracet på Mantorp Park blev Thed Björk omkörd av Richard Rydell, som därmed blev svensk mästare i STCC. Björk protesterade då han ansåg att omkörningen ägde rum under gulflagg.

Av de handlingar som Disciplinnämnden fått framgår det inte att  Thed Björk skriftligen meddelat att han tänkte överklaga, vilket ska göras inom en timme  enligt G15.2 Överklagan åtgärd vid tävling. Thed Björk har sagt det muntligt, och fick då blanketten ”Meddelande om avsikt att överklaga”.

Nämnden menar att det inte kan anses styrkt att något vilseledande eller felaktighet förekommit som motiverar att kravet på skriftlighet kan frångås. Ansvaret vid protest och överklagan ligger alltid på den tävlande och därför avvisas överklagandet.

Part som är missnöjd med detta beslut får överklaga hos Svenska Bilsportförbundets Juridiska Kommitté. För att SBF skall ta upp ärendet till prövning krävs att klagoskriften inkommit till SBF senast inom en vecka från detta beslut meddelats, det vill säga den 3 november 2011.”

 

www.sbf.se